Skip to content

嘉義縣大埔鄉 持分房屋貸款有哪些優點?本文帶你深入探究並成功申請

急需大筆資金時,若名下有房產,二胎房貸就是您週轉的最佳選擇!利用房屋二胎貸款,能夠在不變賣房屋的狀況下,將房屋價值最大化。那什麼是二胎房貸呢?二胎房貸成數有多少?申請需要哪些條件?跟著我們一起看!

房屋二胎意思是指申貸人以名下尚有貸款的房屋,再向另一家借貸機構申請抵押借款,該房屋出現第二順位債權人,因此又稱為「二胎房貸」、「二順位房貸」。

申請條件

若目前急需現金,只要符合以下條件即可申請二胎房貸:
1.年滿20~85歲之國民
2.正常工作滿3個月且有穩定收入,無薪轉證明亦可
3個月且有穩定收入
3.名下房屋仍有殘值,即使持分也可辦理

準備文件

想申請二胎房貸卻不知該準備什麼嗎?只要以下資料就能提出申請:
1.身分證
2.收入證明
3.在職證明
4.戶籍謄本
5.土地建物謄本
6.房貸最近一年繳款明細

申辦流程

二胎房貸申請流程不困難,只有以下5個步驟:
1.申請:填寫線上表單、持相關文件供我們評估。
2.審核:針對申貸人提供的資料進行審核、二胎房貸試算,並與申貸人報告核貸金額、每月月付金與利息。
3.對保:申貸人同意上述金額與利息後,就會進行對保手續並簽訂契約。
4.設定:與申貸人共同至地政事務所申請抵押權移轉登記與設定。
5.撥款:待設定完成後,最快可於當日內將貸款金額匯入你指定的帳戶。

也要提醒您,申請房屋二胎前須做好財務規劃,以免後續造成生活負擔喔!

以上就是二胎房貸的介紹,有貸款需求歡迎填寫線上表單提出申請,讓名下房屋為您取得資金!

常見問題

◎如何避免房屋二胎詐騙?
建議您以有實體店面、月利率合理、不事先收取手續費、重要證件正本的貸款公司為主,就能有效避免非法機構。

◎房子二胎可以貸多少?
這必須視你的收入狀況與房屋殘值而定,若每月有固定收入、房屋所在地段與現況佳且未來有增值空間,自然就可以貸得更高額。

延伸閱讀

法律小辭典

民法-繼承遺產之繼承繼承之拋棄

●繼承之拋棄,溯及於繼承開始時發生效力。

●第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於其他同為繼承之人。
第二順序至第四順序之繼承人中,有拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於其他同一順序之繼承人。
與配偶同為繼承之同一順序繼承人均拋棄繼承權,而無後順序之繼承人時,其應繼分歸屬於配偶。
配偶拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於與其同為繼承之人。
第一順序之繼承人,其親等近者均拋棄繼承權時,由次親等之直系血親卑親屬繼承。
先順序繼承人均拋棄其繼承權時,由次順序之繼承人繼承。其次順序繼承人有無不明或第四順序之繼承人均拋棄其繼承權者,準用關於無人承認繼承之規定。
因他人拋棄繼承而應為繼承之人,為拋棄繼承時,應於知悉其得繼承之日起三個月內為之。

民法-物權質權留置權

●本章留置權之規定,於其他留置權準用之。但其他留置權另有規定者,從其規定。

●稱留置權者,謂債權人占有他人之動產,而其債權之發生與該動產有牽連關係,於債權已屆清償期未受清償時,得留置該動產之權。
債權人因侵權行為或其他不法之原因而占有動產者,不適用前項之規定。其占有之始明知或因重大過失而不知該動產非為債務人所有者,亦同。

資料來源:參考連結